Sociaal met taal: inburgeren met waardevolle gesprekken

Inburgeringsplichtigen komen met een leven aan ervaring en inzichten naar Nederland. Die voorgaande kennis kan overeenkomen, maar ook botsen met Nederlandse waarden en normen. Sociaal met taal is een beproefde, participatieve methode voor inburgering die inspeelt op thema’s, vragen, conflicten en pijnpunten die dicht bij de ervaringen en belevingswereld van de inburgeraars staan. Door middel van waardevolle gesprekken en reflectie in de groep kunnen deelnemers beter participeren in de Nederlandse maatschappij en leren ze daarnaast sneller Nederlands. In deze aanpak wordt ook gebruikgemaakt van de moedertaal.

Sociaal met taal bestaat uit twee delen. Deel 1 behandelt de participatieve methode, adviezen voor het opzetten en begeleiden van bijeenkomsten met deelnemers van verschillende culturen en manieren om de voortgang in de gaten te houden. Deel 2 biedt in elf thematische modules 66 concrete bijeenkomsten aan. Deze bijeenkomsten bestaan uit activiteiten en creatieve vormen van uitwisseling om taalbarrières te slechten, zoals dans, theater, tekenen en verhalen vertellen. De modules gaan over onderwerpen die de deelnemers belangrijk vinden, zoals hun gezondheid, grenzen aangeven, rolpatronen, kinderrechten en religieuze vrijheid. 

Voor de inburgeraars is een Sociaal met taal – werkboek met werkbladen beschikbaar. De deelnemers kunnen de werkbladen invullen en gebruiken om een eigen portfolio te maken.

Bij dit boek hoort aanvullend online materiaal. Dit materiaal bestaat uit tools om de voortgang vast te stellen, activiteiten voor bijeenkomsten, achtergrondinformatie, extra prenten en voorbeelden van een participatief project. 

Sociaal met taal is geschreven voor taaldocenten, participatiecoaches, trajectbegeleiders, maatschappelijk werkers, pedagogen en andere sociaal-agogisch werkers die betrokken zijn bij inburgeringstrajecten.

De auteurs zijn Christa Nieuwboer en Rogier van ’t Rood.

More

Pilot Alternatieve Toetsing Inburgering Z-route

Statushouders hebben moeite met het behalen van het inburgeringsexamen. Zij ervaren het examen en het inburgeringsonderwijs als een drempel bij het opbouwen van een ‘gewoon dagelijks leven’. Het examen is momenteel gericht op de lagere niveaus van de taxonomie van Bloom (onthouden, begrijpen, toepassen). Omdat het bij de statushouder gaat om het leiden van een ‘gewoon dagelijks leven’ is het aannemelijk dat het zinvoller is om integrale vaardigheden te toetsen. De meest integrale competentieniveaus uit het model van Romiszowski (productieve en interactieve vaardigheden) en bijpassende toetsvormen laten zien dat toetsing op integrale vaardigheden ook daadwerkelijk haalbaar is.

Op basis daarvan is onderstaand voorstel ontwikkeld. Tevens een uitleg over de flexibiliteit waarmee we met taalniveaus zouden moeten omgaan.

More

Groepsgewijs uitdagen: hoofdstuk gepubliceerd

Faciliteren is een specifieke vorm van groepswerk, die erop gericht is om de kracht van de groep te activeren. De Themis-methodiek is zo’n werkwijze. In dit hoofdstuk in het boek Verandering begeleiden wordt de methodiek beschreven. De verschillen met instrueren, coachen en trainen. En vooral: de vijf fasen van faciliteren.

 • mapping
 • interne perspectieven
 • externe perspectieven
 • oefenen
 • evalueren

Het hoofdstuk gaat in op de vraag hoe een moeilijk bereikbare groep toch tot verandering te bewegen is en welke competenties en randvoorwaarden nodig zijn om dit type groepswerk tot stand te brengen.

Nieuwboer, C. & Reijners, M. (2018). Verandering begeleiden. Een agogische basis voor sociaal werkers.

Nieuwboer C. & Rood, R.A. van ’t (2018). Groepsgewijs uitdagen. Hoofdstuk 2.

Bestel het boek via Noordhoff Uitgevers of Bol.com.

 

 

 

More

Proeve Themis Toolbox

Een proeve van werkvormen uit de Themis Toolbox

Themis is een methodiek voor groepswerk, die toepasbaar is in groepen volwassenen die zich in kwetsbare situaties bevinden, waardoor ze hun plek in de samenleving moeilijk kunnen vinden. Ze behoren bijvoorbeeld tot een minderheid, spreken de taal niet, hebben geen werk of zijn geïsoleerd geraakt. Door dit type groepswerk komen zij in contact met anderen, krijgen ze toegang tot hulpbronnen en worden ze uitgedaagd hun positie in het leven te veranderen.

In deze brochure vind je in het kort de ontwerpprincipes van de Themis-methodiek beschreven en bij elke fase een werkvorm uit de Themis Toolbox.

Download hier de Proeve Themis Toolbox

More

Inburgering: regie bij de gemeenten

Succesfactoren voor lokale integratietrajecten

Inburgering wordt een gecombineerde verantwoordelijkheid van landelijk en gemeentelijk beleid, is de verwachting. De nieuwkomer wordt alom ondersteund bij zijn integratie in Nederland. Maar hoe? In dit artikel gaan we in op drie verschillende strategieën en hun voor- en nadelen.

Rood, R. A. & Nieuwboer, C. (2018). Succesfactoren voor lokale integratietrajecten. Sociaal Bestek 2018, 3

>> Inburgering: regie bij de gemeenten <<

More

Laat opvoedinformatie beter aansluiten. De inbreng van Themis.

Themis deed mee aan een onderzoek over de vraag: “Sluit gevalideerde online opvoedinformatie voldoende aan bij ouders met een niet-westerse migratie-achtergrond?” In de Themisgroep werd geanimeerd gesproken over onderwerpen als verkeerde vrienden, het belang van feestdagen en traditie, de ontwikkeling van kinderen, seksualiteit en sociale media.

De gesprekken waren leerzaam voor de deelnemers. Zij gaven elkaar veel tips over bijvoorbeeld sociale media en hoorden voor het eerst van elkaar hoe verschillend ze dachten over homoseksualiteit. De gesprekken waren ook heel leerzaam voor de opdrachtgever. Want de feedback op de opvoedinformatie was vooral dat deze te eenzijdig is. De opvoedinformatie besteedt te weinig aandacht aan de rol van de familie, de emotionele kant van tradities, en de manier waarop deze ouders wel voelen dát de Nederlandse samenleving een verandering van hen vraagt, maar dat daar veel tijd en meer dialoog voor nodig is.

Stichting Opvoeden.nl verwerkt de aanbevelingen in de opvoedinformatie. Want gevalideerd betekent voor de Stichting niet alleen dat wetenschappers en professionals input leveren, maar ook dat de informatie ook goed bij zo veel mogelijk ouders moet aansluiten.

Klik hier voor de rapportage Superdivers opvoeden

More

“Ik ervaar geen druk bij het leren. Dat is nieuw.”

In 2016-2017 werd het jaarprogramma van Themis uitgevoerd bij Xtra, welzijnsorganisatie in Den Haag. De deelneemsters waren Marokkaanse vrouwen (33-55 jaar oud), die over het algemeen al geruime tijd in Nederland wonen (35-1 jaar lang). Doel van het jaarprogramma is actiever deelnemen aan de samenleving.

Reacties waren o.a.:

 • Mijn depressie is verminderd doordat ik kan praten, me gehoord en begrepen voel.
 • Ik geef mijn gezin, echtgenoot en kinderen meer tijd.
 • Ik ben me ervan bewust geworden dat het geduld wat ik in mijn leven heb gehad me ook wel veel mooie dingen heeft opgeleverd.
 • Als leerling voel ik me serieus genomen in mijn mogelijkheden en voel me niet bedreigd of gekleineerd door de begeleider.
 • Ik raak niet in paniek en voel ervaar geen druk bij het leren van nieuwe dingen, dit is voor mij nieuw.
 • De relatie met mijn man is erg verbeterd door de oefeningen in Themis

Klik hier voor de rapportage: Themis Xtra 2016 2017.

More

Zo komt er van inburgering (n)iets terecht (column)

Wat kan je, als je een taal op A2-niveau beheerst? Dat is namelijk het eindniveau van inburgering in Nederland. Je bent dan een basisgebruiker.

Het is onmogelijk om over waarden en normen te spreken in een taal die je op A2-niveau beheerst. Maatschappelijke participatie begint wel met taal, maar daarmee ben je er nog lang niet. Inburgering zou immers ook moeten gaan over democratisch bewustzijn, medezeggenschap, mondigheid, reflectie over verschillende waarden, verantwoordelijkheid, nationale feestdagen, meervoudige loyaliteit, opvoeden in een dubbele context, interculturele communicatie, omgaan met diversiteit. Het gaat over diep gevoelde dilemma’s in een mensenleven. Het gaat over ontworteld zijn en een nieuw bestaan opbouwen. In de inburgeringsles leer je alleen maar hoe Nederland in elkaar zit. Er is geen dialoog, geen belangstelling voor waar je vandaan komt en welke spanningen je ervaart met de manier waarop je zelf bent opgegroeid. Je kunt over Nederland leren, maar je leert geen Nederlander te worden. Als het lukt haal je je toetsen, maar je bent geen stap verder gekomen in je integratie. En zo komt er van inburgering niets terecht.

Het kan anders. We zijn állen gebaat bij een veel beter inburgeringsonderwijs. Laten we het opnieuw ontwerpen met alle pedagogische kennis die we hebben.

>> Lees de volledige column op Sociaalweb hier <<

 

More

Taal van essentieel belang voor participatie

Het spreken van de taal van het land waarin je woont is essentieel voor participatie en zelfredzaamheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit een belangrijk onderdeel vormt van inburgeringsonderwijs.

Onderzoekers onderscheiden grofweg twee manieren om taal te leren. Het theoretisch uitgangspunt is daarbij verschillend en dat geldt ook voor de ontwerppincipes van het onderwijs, de doelen, de toetsing en de samenhang met inburgering.

Op deze poster (t.g.v. de European Conference on Developmental Psychology, 2017) wordt uiteengezet wat de verschillen zijn tussen reguliere inburgeringscursussen en participatieve cursussen, met vrouwelijke niet-westerse migranten in Nederland, Denemarken en Zweden, die geen ervaring hadden met formeel onderwijs. Hun levensloop was fundamenteel anders dan de levensloop die in Europese landen gangbaar is. Zij blokkeerden in het traditioneel taalonderwijs en gingen juist vooruit in de participatieve cursus.

Meer weten over de twee soorten taal/inburgeringsonderwijs? Klik op het miniatuur om de volledige poster te openen (pdf/ Engels).

 

More

Luisteren naar opvoedverhalen van vrouwelijke migranten

Yamina Akachar

Om een beeld te krijgen van de opvoedvragen die spelen onder vrouwelijke migranten, is Stichting Opvoeden.nl betrokken bij de uitvoering van Themis bij welzijnsinstelling Xtra in Den Haag. Hier zijn 12 (inmiddels 15) Marokkaanse vrouwen begonnen om dit jaar onder begeleiding opvoedvragen- en ervaringen met elkaar te delen. Yamina Akachar begeleidt deze vrouwen.

Klik hier voor het interview en de tussenrapportage.

More