Een pedagogisch participatieve benadering van inburgering

Congres Raad voor Europa

Op donderdag 31 maart presenteren we de methode IDEAL/Themis aan zo’n 170 beleidsmaker en wetenschappers die door de Raad voor Europa zijn uitgenodigd om mee te denken over nieuwe manieren om aan sociale integratie te werken.

De meeste methoden gaan uit van het leren van de doeltaal. Dergelijke cursussen worden vaak gegeven volgens een instructief klassikaal didactisch model. Voor laag opgeleide en analfabete cursisten is dat een onhaalbare horde. Zij hebben immers geen leer-ervaringen en kunnen de stof niet tot zich nemen. Dit leidt tot faalangst, frustratie en zg. “course-blocking”. Door taal en doelcultuur centraal te stellen worden bovendien culturele tegenstellingen eerder versterkt (“je moet je aanpassen aan ons”) dan dat interculturele competentie en tolerantie worden bevorderd.

IDEAL/Themis begint bij de belevingswereld van de participanten zelf. De methode gaat uit van twee imperatieven: de taal leren die relevant is voor de deelnemers; en het voortdurend uitdagen om nieuwe perspectieven in te nemen, waaronder die van elkaar, de begeleider (een rolmodel) en van diverse burgers in de doelcultuur. Daardoor ontstaat een boeiend leerproces over o.a. gezondheid, communicatie en opvoeding.

Evaluaties laten zien dat deelnemers bovendien een taalniveau en een participatieniveau kunnen stijgen door het doorlopen van de cursus.

Lees hier onze presentatie op het congres in Straatsburg op 31 maart 2016: Presentatie Raad voor Europa 2016

More

Train-de-trainer programma

Het Themis-programma wordt uitgevoerd door getrainde sociaal-agogisch beroepskrachten die daarvoor een licentie hebben. Deze licentie is te verkrijgen door het train-de-trainer-programma te doorlopen: in company, on the job en blended (deels online).

Ook belangstelling voor dit trainingsprogramma?

Trainingsprogramma_sc

Lees hier meer over de voorwaarden.

More

Congres Raad van Europa – Straatsburg 31-3-2016

logo_en

We presenteren Themis/IDEAL op een Europees congres over sociale integratie van volwassen migranten.

Hiermee sluiten we aan op de oproep van de Raad van Europa, met haar Guiding Principles on social integration met o.a.:

  • helpt het taalprogramma migranten om hun persoonlijke, sociale en arbeidzame leven te leiden?  Ja, Themis/IDEAL doet dat, door het eigen leven van de deelnemers als uitgangspunt en context te nemen.
  • is het aangeboden taalprogramma’s divers genoeg (o.a. voorgaande scholing, leercapaciteit en leerbehoefte)? Ja, Themis/IDEAL gaat niet uit van een vast curriculum, maar sluit aan bij het taalniveau en leerniveau van de (vaak analfabete of zeer laag opgeleide) deelnemers.
  • helpt het taalprogramma de deelnemers om zelfstandig verder te kunnen leren? Ja en dat niet alleen. Themis/IDEAL is voor veel deelnemers de eerste prettige kennismaking met leren en dit leidt ertoe dat zij daarna verder willen leren. Eerdere leerervaringen waren vaak ontmoedigend, omdat het niveau te hoog lag.
  • zijn de vereisten van taalbeheersing flexibel en realistisch, passend bij de mogelijkheden van de deelnemers? Ja, Themis/IDEAL brengt de deelnemers 1 taalniveau omhoog, in plaats van uit te gaan van een vastgesteld taalniveau als einddoel.
  • worden de talen en identiteit van de oorspronkelijke cultuur gerespecteerd? Ja, Themis/IDEAL werkt vanuit de waarden en belangen van de deelnemers en daagt uit tot het innemen van nieuwe perspectieven in een veilige setting. Daarom wordt gewerkt met homogene groepen en met de eigen taal als instructietaal. Dit leidt tot overweging en acceptatie van verandering in plaats van een opgelegde verandering.

Download hier het Book af abstracts voor de lezingen (p. 18 over Themis/IDEAL).

Book of abstracts_bil.docx

More

Een taal- en participatieniveau omhoog

Dit jaar zullen de effecten van de Inburgeringswet van 2013 zichtbaar worden. Hierin werd indertijd vastgelegd dat migranten binnen drie jaar hun inburgeringsexamen moeten behalen, op straffe van boetes, korting op uitkeringen en eventuele uitzetting. Alleen al het begrijpen van de wet en het zoeken en volgen van een cursus vergen echter een hoge mate van geschoold en ingeburgerd zijn, zo blijkt uit onderzoek van het Amsterdam Centre for European Law and Governance. De tussenstand? Inburgeringscursussen worden slecht bezocht en slechts een fractie van de migranten heeft met succes het examen afgelegd, blijkt uit cijfers van de overheid. De inburgeringsprocedures hebben momenteel te weinig te maken met sociale integratie en kunnen zelfs averechts werken, wat gelukkig gesignaleerd wordt door de Europese Commissie.

Themis biedt een programma voor (laag opgeleide) inburgeraars, waarin met succes wordt gewerkt aan het leren leren, het opbouwen van zelfvertrouwen en het aangaan van contacten. Op deze manier worden ook groepen bereikt, die nog niet klaar zijn voor een NT2-cursus.

Evaluaties van Themis tonen aan dat deelnemers door het programma een taalniveau en een participatieniveau kunnen stijgen.

More

In het International Journal of Intercultural Relations

In 2016 is een artikel over IDEAL/Themis verschenen in het Journal of Intercultural Relations (Elsevier).

Hyperlink > naar het full text artikel (open access)

Background. Courses for migrants in Europe are mostly aimed at literacy in western languages as a means for participation in society. These curricula are not suitable for migrants without previous basic education, which leaves groups of migrants vulnerable to alienation and without support for social integration. Method. The IDEAL-programme (Integrating Disadvantaged Ethnicities through Adult Learning), which takes a participatory didactic approach and in which daily personal and family life is the starting point for learning, was provided and evaluated in the Netherlands and Sweden in 2011-2013. The participants (N = 16) were migrant mothers of Berber and Arabic origin without formal educational experience. The teachers shared the same background and served as role model facilitators and social brokers. Results. Through exploring their personal narratives, the participants showed new insights, skills, and attitudes on the topics of communication, health and parenting. All participants showed progress in language acquisition and participation in society. The Dutch group of migrant mothers reported to use less physical punishment and threats to their children, and to practise more positive parenting skills instead. Discussion. Literacy oriented programmes for social integration are not suitable for all migrants and do not encourage acculturation. The proposed method offers a feasible alternative, so that migrants may be more adequately supported in their efforts for social integration in receiving societies. In order to advance the future development of participatory programmes for civic education, several key intervention design principles and political conditions are discussed.

Hyperlink > naar het full text artikel (open access)

More