Themis is een participatieve methode die zich richt op het verwerven van empowerment en op de actieve participatie van niet- of nauwelijks geschoolde burgers in een achterstandspositie*.

De vijf  basismodulen* van Themis omvatten:

  1. Kennismaking: creëren van een veilige en optimale leersituatie, bewustwording van de eigen leerbehoeften;
  2. Roddel: bewustwording over de oorzaken en effecten van roddel, versterken van wederzijds vertrouwen;
  3. Gezondheid: ontwikkelen van kennis en bewustwording over preventieve en curatieve gezondheidskwesties, inclusief psychosomatiek;
  4. Zelfzorg: versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen, bewustwording over de eigen mogelijkheden tot participatie, aanleren van effectieve communicatie. Expliciete aandacht voor het effectief omgaan met conflicten, met name binnen de eigen familie (echtgenoot, schoonmoeder);
  5. Opvoeding: bewustwording over moderne en democratische opvoedingsmethoden: internaliseren van effectieve kennis, vaardigheden en houdingen.

Themis biedt een samenhangend modulair programma voor deelnemers die weinig scholing hebben gehad. Themis biedt daarmee een vaak noodzakelijke overbrugging naar inburgeringscursussen en naar actieve participatie (pre-inburgering en maatschappelijke begeleiding). De taalverwerving binnen Themis stelt de deelneemsters in staat om goed met voorspelbare alledaagse situaties om te gaan en eenvoudige conversaties te voeren (mondeling niveau A2: Common European Framework of Reference for Languages, CEFR). Daarna kunnen zij deelnemen aan een reguliere NT2 taalcursus. Bij deelnemers die starten op A0-niveau (analfabeet in de moedertaal) is niveau A1 goed haalbaar: zij zijn in staat tot eenvoudige interacties, mits er langzaam wordt gesproken en zinnen worden herhaald. De leerwinst van Themis bestaat uit:

  • Meer zelfvertrouwen door succeservaringen in het leren
  • Meer opvoedvertrouwen door de module over opvoeden
  • Toegenomen mondelinge/functionele taalvaardigheid
  • Toegenomen participatie

Themis wordt gekarakteriseerd door de participatieve aanpak, die de belevingswereld van de deelnemers tot uitgangspunt neemt. Stap voor stap worden ze uitgedaagd om nieuwe gezichtspunten in ogenschouw te nemen en hun houding daarop in te stellen. Dat gebeurt met activerende en op bewustwording gerichte didactische werkvormen, een semigestructureerd curriculum en een op de moedertaal gebaseerde tweetalige aanpak.

*De vijf basismodules zijn ontwikkeld voor vrouwelijke deelneemsters. Tijdens de eerste module wordende thema’s door de leergroep zelf nader bepaald.

Hoe starten? Lees hier verder!